carelessness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carelessness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carelessness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carelessness.

Từ điển Anh Việt

 • carelessness

  /'keəlisnis/

  * danh từ

  sự thiếu thận trọng; sự cẩu thả, sự vô ý

  a piece of carelessness: một hành động thiếu thận trọng; một việc làm cẩu thả

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • carelessness

  * kinh tế

  cẩu thả

  sự thiếu thận trọng

  vô ý

Từ điển Anh Anh - Wordnet