sentimentality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sentimentality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sentimentality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sentimentality.

Từ điển Anh Việt

 • sentimentality

  /,sentimen'tæliti/

  * danh từ

  tính giàu tình cảm

  tính đa cảm

  sự biểu lộ tình cảm uỷ mị

Từ điển Anh Anh - Wordnet