mushiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mushiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mushiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mushiness.

Từ điển Anh Việt

  • mushiness

    /'mʌʃinis/

    * danh từ

    tính mềm, tính xốp

    (nghĩa bóng) tính yếu đuối, tính uỷ mị, tính sướt mướt

Từ điển Anh Anh - Wordnet