slide fastener nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slide fastener nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slide fastener giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slide fastener.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • slide fastener

    a fastener for locking together two toothed edges by means of a sliding tab

    Synonyms: zip, zipper, zip fastener

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).