skid road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skid road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skid road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skid road.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • skid road

    the district of a town frequented by loggers

    a road made of logs on which freshly cut timber can be hauled

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).