skid-proof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skid-proof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skid-proof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skid-proof.

Từ điển Anh Việt

  • skid-proof

    * tính từ

    không trượt (bánh xe)