services transaction program interface (ibm) (stpi) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

services transaction program interface (ibm) (stpi) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm services transaction program interface (ibm) (stpi) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của services transaction program interface (ibm) (stpi).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • services transaction program interface (ibm) (stpi)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Giao diện chương trình giao dịch các dịch vụ (IBM)