services and protocols for advanced networks (etsi committee) (span) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

services and protocols for advanced networks (etsi committee) (span) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm services and protocols for advanced networks (etsi committee) (span) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của services and protocols for advanced networks (etsi committee) (span).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • services and protocols for advanced networks (etsi committee) (span)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Các dịch vụ và các giao thức cho các mạng cao cấp ( Ủy ban ETSI )