services to trade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

services to trade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm services to trade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của services to trade.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • services to trade

    * kinh tế

    các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh