services transaction program (ibm) (stp) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

services transaction program (ibm) (stp) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm services transaction program (ibm) (stp) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của services transaction program (ibm) (stp).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • services transaction program (ibm) (stp)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Chương trình giao dịch các dịch vụ (IBM)