sentence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sentence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sentence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sentence.

Từ điển Anh Việt

 • sentence

  /'sentəns/

  * danh từ

  (ngôn ngữ học) câu

  simple sentence: câu đơn

  compound sentence: câu kép

  sự tuyên án; án; (từ hiếm,nghĩa hiếm) lời phán quyết

  sentence of death: án tử hình

  under sentence of death: bị án tử hình

  to pass a sentence of three month's imprisonment on someone: tuyên án người nào ba tháng tù

  ý kiến (tán thành, chống đối)

  our sentence is against war: ý kiến chúng ta là chống chiến tranh

  (từ cổ,nghĩa cổ) châm ngôn

  * ngoại động từ

  kết án, tuyên án

  to sentence someone to a month's imprisonment: kết án ai một tháng tù

 • sentence

  (logic học) câu, mệnh đề

  atomic s. câu nguyên tử

  closed s. câu đóng

  open s. câu mở

  primitive s. câu nguyên thuỷ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sentence

  * kỹ thuật

  mệnh đề

  toán & tin:

  câu, mệnh đề

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sentence

  a string of words satisfying the grammatical rules of a language

  he always spoke in grammatical sentences

  pronounce a sentence on (somebody) in a court of law

  He was condemned to ten years in prison

  Synonyms: condemn, doom

  Similar:

  conviction: (criminal law) a final judgment of guilty in a criminal case and the punishment that is imposed

  the conviction came as no surprise

  Synonyms: judgment of conviction, condemnation

  Antonyms: acquittal

  prison term: the period of time a prisoner is imprisoned

  he served a prison term of 15 months

  his sentence was 5 to 10 years

  he is doing time in the county jail

  Synonyms: time