sentence case nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sentence case nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sentence case giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sentence case.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sentence case

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chữ hoa đầu câu