selenium ruby nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selenium ruby nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selenium ruby giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selenium ruby.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selenium ruby

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    rubi selen