selenium plate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selenium plate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selenium plate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selenium plate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selenium plate

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tấm selen