selenium compound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selenium compound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selenium compound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selenium compound.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selenium compound

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hợp chất Selen