schmalzy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

schmalzy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm schmalzy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của schmalzy.

Từ điển Anh Việt

  • schmalzy

    * tính từso sánh

    ủy mị quá đáng

Từ điển Anh Anh - Wordnet