sanding sugar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sanding sugar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sanding sugar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sanding sugar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sanding sugar

    * kinh tế

    đường tinh chế thô