saline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saline.

Từ điển Anh Việt

 • saline

  /'seilain/

  * tính từ

  có muối; có tính chất như muối; mặn (nước, suối...)

  * danh từ

  (như) salina

  (y học) dung dịch muối, dung dịch muối đẳng trương

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • saline

  * kinh tế

  có muối

  dịch muối

  muối thiên nhiên kết tủa

  như muối

  xí nghiệp muối

  * kỹ thuật

  mặn

  muối

  hóa học & vật liệu:

  có muối

  muối mặn

  muối, mặn

  y học:

  nước muối (nước muối đẳng trương)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • saline

  containing salt

  a saline substance

  salty tears

  Similar:

  saline solution: an isotonic solution of sodium chloride and distilled water