saline water freezing system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saline water freezing system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saline water freezing system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saline water freezing system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saline water freezing system

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    hệ (thống) kết đông làm mát bằng nước mặn