saline-water reclamation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saline-water reclamation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saline-water reclamation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saline-water reclamation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saline-water reclamation

    * kỹ thuật

    cải tạo nước mặn