saline solution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saline solution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saline solution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saline solution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • saline solution

  * kinh tế

  dung dịch rắn

  * kỹ thuật

  dung dịch muối

  dung dịch nước muối

  nước muối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • saline solution

  an isotonic solution of sodium chloride and distilled water

  Synonyms: saline