saline water conversion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saline water conversion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saline water conversion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saline water conversion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saline water conversion

    * kỹ thuật

    sự biến đổi nước mặn