saline spring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saline spring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saline spring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saline spring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saline spring

    * kỹ thuật

    suối mặn

    suối nước mặn