rugged nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rugged nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rugged giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rugged.

Từ điển Anh Việt

 • rugged

  /'rʌgid/

  * tính từ

  gồ ghề, lởm chởm, xù xì

  rugged ground: đất gồ ghề

  rugged country: miền đồi núi lởm chởm

  rugged bark: vỏ cây xù xì

  thô lỗ, thô kệch, không đều (nét mặt)

  rugged features: nét mặt thô

  nghiêm khắc, hay gắt, hay quàu quạu

  vất vả, khó nhọc, gian khổ, gian truân; khổ hạnh

  rugged life: đời sống gian truân

  trúc trắc, chối tai

  rugged verses: những câu thơ trúc trắc

  khoẻ mạnh, vạm vỡ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rugged

  sturdy and strong in constitution or construction; enduring

  with a house full of boys you have to have rugged furniture

  Antonyms: delicate

  very difficult; severely testing stamina or resolution

  a rugged competitive examination

  the rugged conditions of frontier life

  the competition was tough

  it's a tough life

  it was a tough job

  Synonyms: tough

  Similar:

  furrowed: having long narrow shallow depressions (as grooves or wrinkles) in the surface

  furrowed fields

  his furrowed face lit by a warming smile

  Antonyms: unfurrowed

  broken: topographically very uneven

  broken terrain

  rugged ground