rice store nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rice store nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rice store giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rice store.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rice store

    * kinh tế

    kho lương thực