rhus glabra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rhus glabra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rhus glabra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rhus glabra.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • rhus glabra

    Similar:

    smooth sumac: common nonpoisonous shrub of eastern North America with waxy compound leaves and green paniculate flowers followed by red berries

    Synonyms: scarlet sumac, vinegar tree

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).