rhus laurina nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rhus laurina nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rhus laurina giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rhus laurina.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • rhus laurina

    Similar:

    laurel sumac: small aromatic evergreen shrub of California having paniculate leaves and whitish berries; in some classifications included in genus Rhus

    Synonyms: Malosma laurina

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).