rhus dermatitis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rhus dermatitis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rhus dermatitis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rhus dermatitis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • rhus dermatitis

    contact dermatitis resulting from contact with plants of the genus Toxicodendron

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).