revered nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

revered nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm revered giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của revered.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • revered

  Similar:

  idolize: love unquestioningly and uncritically or to excess; venerate as an idol

  Many teenagers idolized the Beatles

  Synonyms: idolise, worship, hero-worship, revere

  reverence: regard with feelings of respect and reverence; consider hallowed or exalted or be in awe of

  Fear God as your father

  We venerate genius

  Synonyms: fear, revere, venerate

  august: profoundly honored

  revered holy men

  Synonyms: venerable

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).