reed grass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reed grass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reed grass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reed grass.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • reed grass

    any of various tall perennial grasses of the genus Calamagrostis having feathery plumes; natives of marshland fens and wet woodlands of temperate northern hemisphere

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).