radio truck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

radio truck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm radio truck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của radio truck.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • radio truck

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    xe thiết bị rađiô