radio tower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

radio tower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm radio tower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của radio tower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • radio tower

    * kỹ thuật

    tháp ăng ten

    xây dựng:

    tháp vô tuyến