purchase returns nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

purchase returns nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm purchase returns giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của purchase returns.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • purchase returns

    * kinh tế

    sự trả lại hàng mua