probable reserves nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

probable reserves nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm probable reserves giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của probable reserves.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • probable reserves

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    trữ lượng có thể có (mỏ)