probable maximum loss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

probable maximum loss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm probable maximum loss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của probable maximum loss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • probable maximum loss

    * kinh tế

    mức tổn thất cao nhất có thể phát sinh