probable ore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

probable ore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm probable ore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của probable ore.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • probable ore

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    quặng chắc có