probable life nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

probable life nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm probable life giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của probable life.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • probable life

    * kinh tế

    niên hạn khả dụng đại khái

    tuổi thọ sử dụng ước chừng