probable fault nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

probable fault nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm probable fault giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của probable fault.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • probable fault

    * kỹ thuật

    đứt gãy có thể