probable price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

probable price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm probable price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của probable price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • probable price

    * kinh tế

    giá ước tính