preventative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

preventative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm preventative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của preventative.

Từ điển Anh Việt

 • preventative

  /pri'ventiv/ (preventative) /pri'ventətiv/

  * tính từ

  ngăn ngừa, phòng ngừa

  preventive measure: biện pháp phòng ngừa

  preventive war: chiến tranh phòng ngừa

  (y học) phòng bệnh

  preventive medicine: thuốc phòng bệnh

  * danh từ

  biện pháp phòng ngừa

  thuốc phòng bệnh, cách phòng bệnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet