postal service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

postal service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm postal service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của postal service.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • postal service

  * kinh tế

  bưu vận

  dịch vụ bưu chính

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • postal service

  Similar:

  mail: the system whereby messages are transmitted via the post office

  the mail handles billions of items every day

  he works for the United States mail service

  in England they call mail `the post'

  Synonyms: mail service, post