postal card nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

postal card nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm postal card giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của postal card.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • postal card

    * kinh tế

    bưu thiếp

Từ điển Anh Anh - Wordnet