postal services nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

postal services nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm postal services giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của postal services.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • postal services

    * kinh tế

    bưu vận

    dịch vụ bưu chính