polyhedral nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polyhedral nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polyhedral giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polyhedral.

Từ điển Anh Việt

 • polyhedral

  /'pɔli'hedrəl/ (polyhedric) /'pɔli'hedrik/

  * tính từ

  (toán học) nhiều mặt, đa diện

  polyhedral angle: góc nhiều mặt, góc đa diện

 • polyhedral

  (thuộc) hình đa diện

  locally p. hh(đại số) đa diện địa phương

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • polyhedral

  * kỹ thuật

  đa diện

  hình đa diện

  nhiều mặt

  xây dựng:

  khối đa diện

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • polyhedral

  of or relating to or resembling a polyhedron