polyhedral game nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polyhedral game nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polyhedral game giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polyhedral game.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • polyhedral game

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    trò chơi đa diện