polyhedral angle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polyhedral angle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polyhedral angle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polyhedral angle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • polyhedral angle

    * kỹ thuật

    góc đa diện

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • polyhedral angle

    the space enclosed by three or more planes that intersect in a vertex