polyhedral region nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polyhedral region nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polyhedral region giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polyhedral region.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • polyhedral region

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    miền đa diện