polyhedral vaunt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polyhedral vaunt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polyhedral vaunt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polyhedral vaunt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • polyhedral vaunt

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vòm đa diện

    vòm nhiều mặt