polyhedral froup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polyhedral froup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polyhedral froup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polyhedral froup.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • polyhedral froup

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nhóm đa diện