polyhedral surface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

polyhedral surface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm polyhedral surface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của polyhedral surface.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • polyhedral surface

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    mặt bên của đa diện